PMI FDVC-5010-7.5 滚珠丝杠型号pmi   产品参数

PMI FDVC-5010-7.5 滚珠丝杠型号pmi

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
50
导程
10
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
6.35
精度等级
螺母直径
78
法兰直径
119
螺母长度
254
螺母安装 PCD
98
额定动负载 CaN
8200
额定静负载 C0aN
26130
有效圈数
2.5x3
法兰盘宽度
法兰安装孔通孔直径
11
法兰安装孔沉孔直径
17.5
法兰安装孔沉孔深度
11
轴向刚度 KNm
261
PMI FDVC-5010-7.5 滚珠丝杠型号pmi此型号部分数据来源于NSK W2503C-28PSS-C3Z10BB Nsk重载丝杠